bulletYear 2003 - 2004
bulletYear 2002 - 2003
bulletYear 2001 - 2002
bulletYear 2000 - 2001Membership list
(Year 2000 - 2001)

Chairman  Hon LAW Chi-kwong, JP

Deputy Chairman  Hon CHAN Yuen-han, JP

Members  Hon David CHU Yu-lin, JP

Hon Cyd HO Sau-lan

Hon LEE Cheuk-yan

Hon Fred LI Wah-ming, JP

Hon CHEUNG Man-kwong

Hon Mrs Sophie LEUNG LAU Yau-fun, SBS, JP

Dr Hon YEUNG Sum

Hon CHOY So-yuk

Hon LI Fung-ying, JP

Hon Henry WU King-cheong, BBS

Hon Michael MAK Kwok-fung

Hon WONG Sing-chi

Hon Frederick FUNG Kin-kee

(Total : 15 Members)

Clerk  Ms Doris CHAN

Legal Adviser  Mr LEE Yu-sung